Disclaimer

 Deze website en de informatie erin vervat kan nooit rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot het inroepen van mijn aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of grove fout. Deze website bevat informatie over het werk van CoDa Architectenvennootschap & ir.arch.D.Corten en meer algemene informatie over bouwen & wonen. Deze verbindt geenszins de opsteller en houdt nergens een aanbod in. De aangeboden informatie is van algemene aard en heeft niet de waarde van een persoonlijk professioneel advies. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is, noch dat zij steeds up-to-date is. Deze website richt zich enkel tot de Belgische markt. Alle diensten waarnaar verwezen wordt zijn onderworpen aan het Belgisch recht. . De ontwerper kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van websites waarnaar in deze site verwezen wordt, of waarmee deze website verbonden is, ook niet indien dit via aan link gebeurt. De teksten, tekeningen, foto’s , lay-out, software, handels- & domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen – van welke aard ook – van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten, hetzij van de houder van deze website, hetzij van derden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van deze website verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe deze rechten te eerbiedigen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en er mee in te stemmen.

Privacyverklaring

CoDa Architectenvennootschap bv, gevestigd te 2950 Kapellen, Oosthoevestraat 90 –verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Daniël Corten, zaakvoerder op tel.: 03/605.61.04 of per mail via daniel@corten.be  

Verwerkingsdoeleinden

 CoDa Architectenvennootschap verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),

(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),

(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CoDa Architectenvennootschap bvba verbonden zijn of met enige andere partner van CoDa Architectenvennootschap bvba.

CoDa Architectenvennootschap bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: daniel@corten.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).