Deze website en de informatie erin vervat kan nooit rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot het inroepen van mijn aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of grove fout. Deze website bevat informatie over het werk van CoDa Architectenvennootschap & ir.arch.D.Corten en meer algemene informatie over bouwen & wonen. Deze verbindt geenszins de opsteller en houdt nergens een aanbod in. De aangeboden informatie is van algemene aard en heeft niet de waarde van een persoonlijk professioneel advies. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is, noch dat zij steeds up-to-date is. Deze website richt zich enkel tot de Belgische markt. Alle diensten waarnaar verwezen wordt zijn onderworpen aan het Belgisch recht. . De ontwerper kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van websites waarnaar in deze site verwezen wordt, of waarmee deze website verbonden is, ook niet indien dit via aan link gebeurt. De teksten, tekeningen, foto’s , lay-out, software, handels- & domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen – van welke aard ook – van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten, hetzij van de houder van deze website, hetzij van derden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van deze website verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe deze rechten te eerbiedigen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en er mee in te stemmen.